FLUIDS

A COT estem especialitzats en el disseny d’automatismes per al transport de fluids com ara aigua, aire o líquids dins d’una instal·lació industrial. Optimitzem al màxim els recursos d’una empresa transformant sistemes de canonades tradicionals en dissenys automatitzats, agrupant-los sota la gestió informàtica del sistema.

Per obtenir resultats òptims, a COT utilitzem el sistema d’unió de canonades press fitting, que garanteix la total estanquitat sense necessitat de soldadura. Amb aquesta innovació, evitem que el producte pugui ser contaminat per les partícules que es generen amb l’òxid i el contacte amb les soldadures.

A banda dels fluids esmentats, a COT treballem amb aigua de refrigeració, aigua de pluja, pintures, adhesius, oli hidràulic, etc.